Reglement

Dit zijn de punten uit het reglement die gelden voor de deelnemende scouts.
Het volledige reglement is op te vragen bij het CO-team.

Per groep kan slechts 1 patrouille worden afgevaardigd naar de LSW (m.u.v. eventuele LSW winnaars)

Deelname
 • De minimale patrouillegrootte is vier deelnemers. Ook na vertrek van een scout tijdens de RSW.
 • De maximale patrouillegrootte is zeven deelnemers.
 • De patrouilleleden zijn allen als scouts ingeschreven bij Scouting Nederland.
 • De leeftijd is minimaal 10 jaar, gerekend vanaf de eerste dag van de RSW.
 • De maximale leeftijd is 15 jaar, gerekend tot en met de laatste dag van de RSW.
 • Alle patrouilles en patrouilleleden zijn ingeschreven bij de organisatie op het moment van de start van de RSW
 • Van alle patrouilleleden zijn bij de organisatie alle relevante gegevens bekend, te weten; NAW, telefoonnummers van de ouders/voogden, medische beperkingen, medicijngebruik, diëten en allergieën.
Veiligheid en interventie
 • Het is ten strengste verboden om op een onveilige wijze met vuur of vuurbronnen om te gaan, dusdanig dat dit (mogelijk) een brand tot gevolg kan hebben.
 • Wanneer wordt vastgesteld dat personen of patrouilles onveilig met vuur of vuurbronnen omgaan, zullen de betreffende personen zonder waarschuwing naar huis worden gestuurd en/of zal de patrouille worden gediskwalificeerd. Eventuele schade zal worden verhaald op de veroorzaker(s).
 • Bederfelijke waren moeten dusdanig zijn opgeborgen dat ze door temperaturen niet kunnen bederven. Dit kan door het meegeven van koelboxen, koelelementen, bevroren producten of het voorzien in lang houdbare producten. Dit is de verantwoordelijk van de eigen scoutinggroep.
 • De jury zal tijdens beoordelingen controleren op voedselveiligheid.
 • Wanneer producten volgens de jury en Co-Team niet meer eetbaar zijn, zullen deze in beslag worden genomen.
 • Gasslangen mogen niet ouder zijn dan vijf jaar. Wanneer er gasslangen aan worden getroffen die ouder zijn dan vijf jaar, of dusdanig beschadigd zijn dat ze niet meer gebruikt kunnen worden, zal er contact op worden genomen met de leiding voor vervanging.
 • Wanneer er tijdens of na de opbouw van het kampterrein een onveilige situatie ontstaat, zal de jury hiervoor een herstelaanwijzing doen richting de patrouille en de subkampleiding. Deze herstelaanwijzing moet worden opgevolgd door de patrouille. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de onveilige situatie tot deze hersteld is. De herstelaanwijzing wordt gecontroleerd door de subkampleiding.
Inmenging en voorkomen fraude door medewerkers en/of leiding.
 • Het is medewerkers en/of leiding niet toegestaan om scouts op enige wijze te helpen gedurende de wedstrijd waardoor de betreffende patrouille een oneigenlijk voordeel verkrijgt.
 • Wanneer een scout of patrouille een hulpvraag heeft dan kan deze terecht bij de subkampleiding, de organisatie van het betreffende programmaonderdeel of het Co-team. Alle andere medewerkers en/of leiding sturen scouts bij het ontvangen van een hulpvraag door naar deze partijen.
 • Wanneer wordt vastgesteld dat personen of patrouilles een oneigenlijk voordeel hebben verkregen behoudt het Co-team zich het recht voor de betreffende patrouille te diskwalificeren en/of punten in mindering te brengen.
 • Het is niemand anders dan de subkampleiding van het betreffende subkamp, het Co-Team en de jury toegestaan het kampterrein van scouts te betreden.
 • Alle andere medewerkers en/of bezoekers vragen eerst toestemming aan de subkampleiding of het betreden van een kampterrein is toegestaan.
 • Wanneer er door jury of Co-Team wordt geconstateerd dat een medewerker of leiding van een patrouille ongeoorloofd een kampterrein van een scoutspatrouille betreedt, kan door het Co-Team ten aller tijden worden besloten om deze leiding of medewerker van het terrein te verwijderen.
Ongewenst gedrag
 • Alle deelnemers en medewerkers dienen zich tijdens het kamp te houden aan de kampregels, de regels van kampterrein ‘Beundersveld’ en de scoutswet- & belofte.
 • Bij ongewenste gedragingen behoudt het Co-team zich het recht voor om deze personen met of zonder waarschuwing naar huis te sturen en/of een betreffende patrouille te diskwalificeren.
 • Wanneer er door ongewenste gedragingen schade ontstaat aan materialen en/of eigendommen van een ander, dan zal deze schade worden verhaald op de veroorzaker(s).